Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez spółkę Arcon Aromaty sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: Administratorem Danych Osobowych lub ADO). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

ARCON

Cieszymy się, że nasz oferowany produkt / usługi zyskały Państwa zainteresowanie. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze, odwiedzając nasze strony internetowe.

Cookies

Strona internetowa www.arcon.pl stosuje tzw. cookies. Cookies są to małe pliki, które czasowo zostają zapisane na dysku twardym Państwa komputera. Informacje zawarte w cookies służą ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie ze strony internetowej. Oczywiście możecie Państwo oglądać naszą stronę internetową także bez zapisywania cookies na twardym dysku Państwa komputera. W przypadku nieakceptowania cookies, może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalnego naszej oferty.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Arcon Aromaty sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, 61- 612 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555445, NIP: 9721254735, REGON 361356740 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu ARCON AROMATY SP. Z O.O. SP. K. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań email: biuro@arconaromaty.pl NIP 9721254735 tel. 574 888 708; 604 525 818 www.arcon.pl REGON 361356740 Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Dane Osobowe

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników. Podane przez Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze skierowanym do Nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy/ zamówienia/ zlecenia lub zakupem oferowanych przez nas towarów lub usług. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, zamówienia/zlecenia, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe.

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych:

LP.Cel przetwarzaniaPodstawa PrawnaOkres przetwarzania danych
osobowych
1Realizacja zamówienia/
usługi.
6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres
realizacji zamówienia/ usługi oraz
przez czas niezbędny po jego/jej
zakończeniu.
2Przedstawienie oferty.6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
Pani/Pana dane przetwarzane
będą do momentu przesłania
oferty.
3Skontaktowanie się z
Panią/Panem pod
podanym numerem
telefonu i adresem e-mail
w celach
marketingowych.
6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez
Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa
się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie
będzie skutkowało odmową wykonania usługi.
Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na
poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych
usługach, promocjach, akcjach promocyjnych,
świadczeniach etc.
Okres trwania akcji
marketingowej.
4Wypełnienie
zainicjowanego przez
Panią/Pana procesu
reklamacyjnego.
6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
Okres wypełnienia obowiązku
prawnego i ewentualny dalszy
okres korzystania z usług
oferowanych przez
Administratora.
5Mamy prawo do
dochodzenia roszczeń z
tytułu prowadzonej przez
nas działalności
gospodarczej i tym
samym przetwarzania
Pani/Pana danych w tym
celu.
6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora, którym jest dochodzenie naszych
roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit.
f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
dochodzenia roszczeń.
Okres dochodzenia roszczeń
przez Administratora.
6Prowadzimy księgi
rachunkowe oraz
spoczywają na nas
obowiązki podatkowe –
wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas
usługi, co może się wiązać
z koniecznością
przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych.
6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości.
Okres konieczny do wypełnienia
obowiązku podatkowego.
Wszelkie dane przetwarzane na
potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat
liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy.
7Zapobieganie nadużyciom
i oszustwom oraz dla
celów archiwizacyjnych.
10 lat

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi ADO współpracuje na potrzeby świadczenia naszych usług, w tym:
  • podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji naszych akcji marketingowych, podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe).
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
  stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się
  poprzez e-mail na adres biuro@arconaromaty.pl.

Bezpieczeństwo danych

 1. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu
  ochrony danych osobowych.
 2. ADO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
  Kontakt:
  Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od 25 maja 2018 r.
  Powyższa informacja nie wymaga jakiejkolwiek odpowiedzi.
  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem biuro@arconaromaty.pl.
  Prawa autorskie
  Copyright 2010-2011 ARCON
  Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronie internetowej www.arcon.pl podlegają ochronie prawem autorskim
  oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.
  Znaki towarowe
  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stornie www.arcon.pl są prawnie chronionymi znakami towarowymi, dotyczy to w szczególności nazwy przedstawianych i oferowanych produktów, jak również znaków logo oraz emblematów. Wszystkie nazwy produktów,
  firm i marek występujące na stronie zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji oraz prezentacji. Mogą być one znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, należącymi do ich prawowitych właścicieli